Pravidla soutěže - Advent 2015

Obecná ustanovení

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Astrosat Media s.r.o., IČ: 45278776, se sídlem Přátelství 986, 104 01 Praha 10.

Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit uživatele, kteří nepošlou aktivní email, nebo jinak porušují podmínky soutěže. O tom, zda zaslaná odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže.

Účastníkem soutěže je každý občan České republiky a Slovenské republiky, který odpoví na soutěžní stránce na otázku pro daný den. V případě potřeby si pořadatel soutěže vyhrazuje právo posoudit sporné situace a případné výhry pro zahraniční účastníky/ice soutěže v průběhu soutěže.

Podmínkou přihlášení do soutěže je zaškrtnutí odpovědi, vložení aktivního emailu a kliknutí na tlačítko Odeslat.

Harmonogram soutěže:

Celkové trvání soutěže: od 1. 12. do 24. 12. 2015 včetně.

Trvání soutěže pro daný den: od 00:00:01 do 23:59:59 daného dne.

U dnů s jednou výhrou vyhrává tento den správná odpověď v polovině pořadí (zaokrouhlení nahoru). U dnů s více výhrami tento den vyhrává každý Xtý soutěžící (X=počet správných odpovědí/počet výher – zaokrouhlení nahoru). Soutěžící, který zvolí nesprávnou odpověď, bude ze soutěže vyřazen.

Ostatní ustanovení

Zaškrtnutím odpovědi, zasláním emailu a kliknutím na tlačítko Odeslat akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěže se mohou zúčastnit občané České a Slovenské republiky a to s jedním emailem jednou denně. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, příjmení a dalších údajů na webových stránkách pořadatele. Dále tím dává souhlas, aby pořadatel soutěže zpracovával jako správce údaje poskytnuté v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Účastník soutěže je oprávněna tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě bude účastník vyřazen ze soutěže. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Účastníci soutěže dávají pořadateli soutěže souhlas s pořízením obrazových, případně i jiných záznamů účastníků, s jejich zpracováním, úpravou a uveřejněním v rámci propagace pořadatele soutěže i v rámci propagace soutěže či jiných aktivit pořadatele soutěže. Tento souhlas není omezen co do způsobu zveřejnění (média) ani jeho četnosti v rámci uvedené propagace. V případě potřeby si pořadatel soutěže vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a jejich rodinní příslušníci. Ceny v soutěži nelze vymáhat soudně a nelze je proměnit za peníze. Pravidla soutěže se mohou v jejím průběhu měnit.

Soutěž Adventní kalendář Kafe.cz se řídí Všeobecnými marketingovými podmínkami společnosti Astrosat Media s.r.o. a Zásadami nakládání s osobními údaji.

Doporučujeme